SAKRAMENT  BIERZMOWANIA

sakramenty bierzmowanieSakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", których jedność powinna być zachowywana.
Należy zatem stwierdzić, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej".

Według norm obowiązujących w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej przygotowanie do tego sakramentu rozpoczyna się w drugiej klasie gimnazjum i trwa do końca klasy pierwszej ponadgimnazjalnej (trzy lata).
Ze względu na specyfikę naszej parafii i niską liczebność poszczególnych roczników czas i skład grupy przygotowującej się do przyjęcia tego sakramentu, mogą ulec zmianie.

Na katolickich rodzicach spoczywa odpowiedzialność, za wychowanie religijne swoich dzieci.
W związku z tym, w kasie drugiej gimnazjum, wraz ze swoim dzieckiem zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu zgłoszenia go jako kandydata do bierzmowania. Czyniąc to, wyrażają gotowość współdziałania z duszpasterzem w jego odpowiednim przygotowaniu.

Spotkania kandydatów do bierzmowania odbywają się razy w miesiącu. Spotkanie ma formę celebracji i formacji.
Poza tym kandydat do bierzmowani ma obowiązek uczestniczenia w katechezie szkolnej, prowadzi normalne życie sakramentalne i uczestniczenia w życiu religijnym parafii naznaczonym rytmem Roku Liturgicznego.

W odpowiednim czasie należy dostarczyć do kancelarii, opinię katechety, metrykę chrztu (ad sacra) oraz dane świadka bierzmowania.
Świadkiem bierzmowania powinna być osoba dorosła, najlepiej któryś z chrzestnych.